Formy działalności

Akademia Polonijna
Полонийная Академия
Agencja Zatrudnienia
Агентство занятости
Wieści Euroregionu
Новости из Еврорегиона
Firma w Polsce
Компания в Польше

Nasze formy działalności:  

 reklama prasowa na Białorusi i Ukrainie
 uczestnictwo w targach i wystawach w Polsce, Ukrainie i Białorusi

Наши формы деятельности:

 реклама в прессе в Беларуси и Украине
 участие в ярмарках и выставках в Польше, Украине и Беларуси

Wschodnie Centrum Biznesu:

 misje gospodarcze na Wschodzie
 nawiązywanie kontaktów gospodarczych, samorządowych
 zakładanie firm/sp. z o.o./ dla przedsiębiorców ze wschodu

Восточный Бизнес-Центр:

 экономические миссии на Востоке
 установление контактов с экономическими и местными органами власти
 создание компаний / ООО./ для предпринимателей с Востока

Wschodnia Akademia Polonijna: ​

 pobyty edukacyjno-językowe
 szkoły partnerskie i patronackie
 pomoc studentom z Ukrainy i Białorusi w Polsce
 studenckie staże i praktyki

Академия Восточной Полонии:

 образовательные и языковые туры
 школы-партнеры и патронаж;
 помощь студентам из Украины и Беларуси в Польше
 Студенческие стажировки и практика

Polonijna Agencja Zatrudniena „Polonus Work”:

 wyszukiwanie pracowników ze wschodu dla polskich firm
 pomoc prawna dla obcokrajowców

Агентство по Трудоустройству «Polonus Work»:

 поиск рабочих из Востока для польских компаний
 юридическая помощь для иностранцев